Saturday, 7 January 2017

Lesson 101. Quoi shen ec y dorrys?
Caé sein aig a’ doras?
Who's that at the door?

2. Nee uss t'ayn, Ned. Trooid stiagh.
An í thus’ t'ann, Ned. Trobhad 'steach.
Is it you, Ned. Come in.

3. Daink shiu veih n'Erin?
dTainc siú bhe'n Éirinn?
Did you come from Ireland?


4. Cha daink, quoi va gra shen?
Cha dtainc , caé bha 'g rá sein?
No, who was saying that?

5. Naik shiu y pabyr-naight noght?
An fhaic siú a’ paibéar-naight ‘nocht?
Did you see the newspaper tonight?

6. Cha naik, row veg noa aynsyn!
Chan fhaic, robh bheag noa ann sein'!
No, was there anything new in it?

7. Va baatey noa ayns Doolish.
Bha báda noa anns Dubhghlais.
There was a new boat in Douglas.

8. Haink ee stiagh 'sy phurt riyr.
Thainc í ‘steach sa phurt 'réir.
She came into the harbour last night.

9. Ren ee faagail ec mun-laa.
Ren í fágáil aig meadhon-lá.
She left at mid-day.

10. Cha bee ee foddey ersooyl.
Cha bidh í fada air siúil.
She will not be long away.

11. Daink shiuish veih Doolish?
dTainc siú-is bhe Dubhghlais?
Did you come from Douglas?

12. Cha daink, va mish ayns Rhumsaa.
Cha dtainc, bha mis’ anns Rúmsae.
No, I was in Ramsey.

13. Naik shiu Thom Mylchreest ayns shen?
An fhaic siú Tom Mylchreest1 anns sein?
Did you see Tom Mylchreest there?

14. Honnick, v'eh kionnaghey cabbyl.
Chonnaic, bh'e cionnachadh2 cabhall3.
Yes, he was buying a horse.

15. Bee shiu thie reesht noght?
Bidh siú taigh 'ríst 'nocht?
Will you be home again tonight?

16. My vees ooiIley dy-mie.
Má bhidheas uile da-maith.
If all be well.

17. Row shiu ec y thie Hom Beg?
Robh siú aig a' taigh Thom Beag?
Were you at Tom Beg's house?

18. Va. Agh cha 'row peiagh er bee sthie.
Bha. Ach cha 'robh péachach air bith astoigh.
Yes. But there was no one at home.

19. Va Thom mooie 'sy vaatey.
Bha Tom 'muigh sa bháda.
Tom was out in the boat.

20. Nagh vel ny guillyn shid veih'n Erin?
Nach bheil na goillean si(ú)d bhe'n Erin?
Aren't those boys from Ireland?

21. Cha nel, t'ad voish 'n Albin.
Chan eil, t'ad bhois 'n Albain.
No, they are from Scotland.

22. Te jeeaghyn rish fliaghey.
Te déachainn ris fliaghadh4.
It's looking like rain.

23. Cha nel eh ceau foast.
Chan eil e caitheamh5 fós'.
It is not raining yet.

24. Cha bee oo foddey goll thie.
Cha bidh thú fada gol taigh.
Thou wilt not be long going home.

25. Keayrt va mee aeg, agh nish tá mee shenn.
Cuéirt 6 (?) bha mi aeg, ach ‘nois ta mi séan.
Once I was young but now I am old.

26. Keayrt va palchey aym, agh nish cha nel veg.
Keayrt bha pailte agham, ach 'nois chan eil bheag.
Once I had plenty but now I have little.

27. Jean oo cheet mairagh?
Déan thú tíot 'máireach?
Will you come tomorrow?

28. Cha jean, ta rouyr ayms dy yannoo.
Cha déan, ta ro-mhór aghams dá déanamh.
No, I've too much to do.

29. Lhig da'n obbvr fieau.
Lig da'n obair feitheamh
Let the work wait.

30. Traa da liooar as Ihiggey my hraa!
Tráth dá leor is ligeadh mo thráth.
Time enough, and procrastination.
1< G. Maolchríost (Béarla, 'Servant of Christ'). Is féidir go síolraíonn 'Maolchríost' ó 'Mac Giolla Chríost' sa chéad dul síos.
2: GA 'ceannachadh'
3: GÉ 'Capall'
4 < Sean-G. < flechud (Broderick) : G. fliuchadh
5Tá an chéad chosain caol, mar sin ní oireann an litriú 'caitheamh' don fhuaimniú, ach is léir ach óireann sé don sanásaíocht go cinnte
6 < Sean-G. Cúairt, G. Na hAlbain cuairt.