Friday 21 October 2011

Lesson 3

LISTEN HERE

Vel naight erbee eu?
Bheil naidheacht ar bith aiù?
Have you any news ?

Cha nel. Vel red erbee noa euish?
Chan fheil, bheil rèad ar bith noa aiù-se?
No. Have you anything new?

Cha nel veg noa aym.
Chan fheil bheag noa agham.
I have nolhing new.

Vel argid erbee euish, eisht?
Bheil airgead ar bith aiù-se, eist?
Have you any money, then?

Cha nel ping aym.
Chan fheil pingin agham

I haven't a penny.

T'ou 'cho boght as lugh killagh', eisht ?
Tà thù 'cho bocht is luch Cilleach', eist?
Thou're as poor as a church mouse then?

Cha s'ayms, 'cha nee eshyn ta red beg echey ta boght, agh eshyn ta geeariee ny smoo.'
Chan fheil a fhios aghams, 'chan è tà rèad beag aige tà bocht, ach eisean tà 'g iarraidh nas mò.' I don't know. 'tis not he who has little who is poor. but he who desires more.'

Va shen grait dy-mie, bhoy.
Bha sein gràit' da maith, boy.
That was well said. boy.

Cha nel argid dy chooilley nhee.
Chan fheil airgead dach uile nì.
Money is not everything.

Ta palchey argid ec Juan Thom, as jeeagh cho treih as t'eshyn.
Tà pailte airgead aig Juan Tom, is dèach cho (treih) is tà eisean. John Tom has plenty of money and look how miserable he is.

Row shiu rieau ayns y thie echey?
Robh siù riamh anns a' taigh aige?
Were you ever in his house?

Cha row, agh ta mee chashtyn dy vel eh baghey gollrish muc.
Cha robh, ach ta mi claistinn da bheil e beatha goll ris* muc 
No, but I hear that he is living like a pig.

Ta, gollrish muc ayns muclagh
Ta, gollris muc anns muclach.
Yes. like a pig in a pigsty.

Row Chalse 'sy thie euish moghrey jiu ?
Robh Teàrls sa taigh aiù-se mòra diù
Was Charlie in your house this morning?

Cha row, t'eh ayns Rhumsaa.
Cha robh, t'e anns Rumsà.
No. he is in Ramsey.

Nagh vel y ven echey ayns Doolish?
Nach bheil a' bhean aige anns Dubh-Lis?
Isn't his wife in Douglas?

Ta mee credjal dy vel.
Ta mi creideal da bheil
I believe so.

Row fys eu dy vel Gailek vie eck?
Robh fios aiù da bheil Gaelg mhaith aic'
Did you know that she has good Manx?

Cha row fys aym er shen.
Cha robh fios agham air sein
I didn't know that.

Cre voish hooar ish y Ghailck?
Crè bhois fhuair is' a' Ghaelg?
Where did she get the Manx from?

* Tá sé luaite ag Dennis King (comhrá ar Twitter) gurb fhéidir gur as 'coltach ris' é 'gollrish'. i. gollrish > goll ris < collach ris < Scot.Gaelic. cotlach ris )