Sunday, 2 August 2009

Lesson 2

LISTEN HERE

Fastyr mie eu, Vainshter Quilliam
Feastar maith aiú, Mainistir 'C Uilliam
God afternoon, Mr Quilliam

Fastyr mie, Yuan Bhoy, nagh vel oo goll dy scoill
Feastar maith, Jhuan Boy, nach bheil thú gol da scoil
Good afternoon, John Boy, aren't you going to school?

Cha nel, ta laa feilley ain
Chan eil, tá lá féile aghainn
No, we have a holiday.

S'mie shen, as ta laa braew ayn
Is maith sein, is tá lá breagha ann
That's good, and there's a fine day in it.

Ta, laa braew grianagh
Tá, lá breagha grianach
Yes, a fine sunny day.

Cre shen t'ou gra? Cha nel mee clashtyn feel' vie.
Cré sin atá thú ag rá? Chan fheil mi claisteain fíor mhaith.
What is this you are saying? I cannot hear very well.

Ta mee gra dy vel laa braew grianagh ayn.
Tá mi ag rá da bheil lá breagha grianach aghainn.
I am saying that we have a fine sunny day.

Ta dy jarroo, agh te feayr.
Tá da dearbh, ach tá é fuar*.
Yes indeed, but it is cold.


C'raad ta'n jishag ayd. Yuan ?
Cá rathad tá an deaiseag** aghad (a) Jhuan? (not sure of the etymology)
Where is your dad Juan?


T'eh ersooyl ayns Liverpool
T'é air siúil anns Liverpool
He is away in Liverpool


C'red t'eh jannoo ayns shen?
Créad t'é deanamh anns sein?
What is he doing there?


T'eh kionnaghey cabbyl.
T'é cionneachadh cabal.He is buying a horse.


Agh nagh vel daa chabbyl echey?
Ach nach bheil dá chabal aice?
But does he not have two horses?

Ta, agh ta'n cabbyl dhoo g'aase shenn.
Tá, ach tá'n cabal dubh ag fhás séan.Yes, but the black horse is growing
old.


Ta mee clashtyn dy vel cabbyl noa ec y Valleyskeag neestht.
Tá mi claistain da bheil cabal noa aic a' Bhailescéag* nís*. (*need to investigate further)
I hear that there's a new horse at the Ballaskeg too.


Va mee clashtyn jea dy row cabbyl mooar glass echey.
Bha mi claistain deagh da robh cabal mór glas aige.
I was hearing yesterday that he had a big grey horse.

Jeeagh! Quoi shen er y clieau?
Déach, caé sein ar a' tsliabh
Look! Who's that on the mountain?


She Thom Pheric t'ou fakin, t'eh cur shilley er ny kirree echey.
Is é Tom Phéaraic tá thú faicinn, t'é cur siolladh* ar na caoraigh aige.
It's Tom Pheric you're seeing, he's putting a sight on his sheep.

*similar pronouncation to North Donegal

** jishag < deaiseag (?). arbh fhéidir gurb as an tSeanGhaeilge dait 'father/foster father' é? dait+eag? 

*shilley < siolladh < sealladh  (Scot. Gaelic "1 scene(ry), sight, view, vista 2 show, spectacle 3 perspective, point of view, standpoint 4 appearance, aspect 5 outlook", ó Am Faclair Beag. Eoin P. Ó Murchú a luaigh sé seo liom.

Friday, 31 July 2009

Lesson 1

LISTEN HERE!

Moghrey mie, Ned, cre'naght ta shiu?

Mora maith, Ned, crén acht ta siú?
Good morning Ned, how are you?

Lane vie, gur eh mie eu
Lán mhaith, go robh maith aiú*
Fairly well, thank you.

Kys ta shiu hene?
Cionnas ta siú fhéin?
How are you yourself?

Cha nel mee g'accan
Chan eil mi ag acain
I am not complaining

Ta mee clashtyn dy vel Thom ching
Tá mi claistean da** bheil Tom tinn
I hear Tom is sick

O' dy jarroo, c'red ta jannoo er?
O' da dearbh, c'réad tá déanamh air?
Oh indeed, what ails him?

Cha 'sayms, agh cha nel eh g'obbragh
Cha fhios aghams, ach chan eile e ag obrach
I don't know but he is not working

V'eh g'obbragh jea
Bha e 'g obrach dé
He was working yesterday

Va, agh cha row ej jeeaghyn ro vie
Bha, ach cha robh e deachainn* ro-mhaith
Yes, but he was not looking too well

Vell oo goll thie nish?
Bheil thú gol taigh 'nois?
Are you going home now?

Cha nel, ta mee goll gys Doolish
Chan eil, tá mi gol gos Dubhghlais
No, I am going to Douglas

Jean siyr eisht ta'n barroose cheet
Déan siar eist*, tá an barrús tíot
Make haste then, the bus is coming

Bannaght lhiat, Yuan. Slane lhiat, Ned.
Beannacht leat, Jhuan. Slán leat Ned.
Goodbye Johnnie. Farewell Ned.

Jeeagh quoi ta cheet nish?
Déach caé tá tíot 'nois?
Look who's coming now

She Illiam t'ayn
Is e Illiam t'ann
Its William (that's in)

Moghrey mie, Illiam, cre'n driss t'ort?
Móra maith, Illiam, cré'n drios* t'ort?
Good morning, William, what rush is on thee?

Ta mee goll gys Purt le Moirey
Tá mi gol gos Port le Muire
I am going to Port St. Mary

Vell oo goll eastagh?
Bheil thú gol iastach?
Are you going fishing?

Ta, vel oo cheet marym?
Tá, bheil thú tíot maram***?
Yes, are you coming with me?

Cha nel jiu edyr, ta mee ersooyl dy-valley.
Chan eil diugh eadar, tá mi ar súil da-bhaile.
Not today at all, I'm away home.

Tá mi ag obrach air seo fóst!

* Eisht < ar éis de dar le Caoimhín Ó Donnaile.
** dy (gu, go)
*** níl mé lán-chinnte

aiú < aghaiú < agaibh?